Nolikums

 1. Nolikums nosaka Balvas „Glāsts” piešķiršanas kārtību.
 2. Balva „Glāsts” (turpmāk Balva) tiek piešķirta indivīdiem, uzņēmumiem, iestādēm un nevalstiskām organizācijām vienā kategorijā – „par izcilu ieguldījumu HIV infekcijas izplatības mazināšanā Latvijā”.
 3. Balvas piešķiršanas misija ir veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un labklājību.
 4. Balvas pretendenti var būt Latvijas pilsoņi vai Latvijā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi.
 5. Balvu piešķir par vienreizējiem nopelniem vai nopelniem ilgākā laikposmā.
 6. Balvas pieteikumus izvērtē žūrijas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus:
 • ietekme un nozīme – balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekme uz sabiedrību;
 • ilgtspēja – pretendenta darbības ilgtspēja;
 • novatorisms – novatoriska, radoša, oriģināla un Latvijas situācijai atbilstoša attieksme;
 • iedvesma – labās prakses paraugs citiem.
 1. Pretendentus Balvas saņemšanai var nominēt jebkurš interesents – fiziska vai juridiska persona, iesniedzot pieteikumu; neviena fiziska vai juridiska persona nevar izvirzīt pati savu kandidatūru.
 2. Balvu piešķir Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem, biedrība “AGIHAS”, (turpmāk AGIHAS) kopā ar sadarbības Partneri – Akciju sabiedrību “Repharm (turpmāk Partneris).
 3. Balvas laureāts saņem goda diplomu un Balvu (tēlnieces Olgas Šilovas skulptūru „Glāsts”), kas tiek pasniegti svinīgā Balvas pasniegšanas ceremonijā 1. decembrī, Pasaules AIDS dienā, ko organizē AGIHAS.
 4. Laureātam var tikt piešķirta naudas balva vai speciālbalva, kuru rekomendē žūrijas komisija un piešķir Partneris.
 5. Pieteikumu Balvas konkursam iesniedz elektroniski: agihas.lv@inbox.lv
 6. Pretendentu pieteikšanas termiņš ir vismaz četras nedēļas no informācijas publicēšanas brīža.
 7. Pieteikumā jāiekļauj informācija par Balvas pretendentu, iniciatīvas apraksts, panākumi un rezultāts, kā arī jānorāda atbilstība norādītajiem kritērijiem.
 8. Pieteikumi Balvas piešķiršanai tiek iesniegti līdz 15. novembrim.
 9. AGIHAS apkopo iesniegto informāciju un, pēc pieteikumu atbilstības kritēriju izvērtēšanas, iesniedz to žūrijas komisijai tālākam izvērtējumam.
 10. Balvas pretendentus vērtē žūrijas komisija, ko izveido AGIHAS sadarbībā ar Partneri; žūrijas komisijas sastāvā var tikt aicināti iepriekšējo gadu Balvas laureāti; komisijas locekļu mandāta laiks var būt līdz diviem gadiem.
 11. Žūrijas komisija izvērtē kritērijiem atbilstošos pretendentu pieteikumus un izvirza laureātu, to nosakot ar vienkāršu balsu vairākumu.
 12. Komisijas sekretariāta funkcijas veic AGIHAS.

 Īpašie noteikumi

Balvas mērķis ir vairot Latvijā veselīgu, no stigmatizācijas brīvu un atbildīgu attieksmi – rosināt jaunas sociālās atbildības iniciatīvas un atspoguļot labās prakses piemērus, godināt cilvēkus un organizācijas, kas sekmē HIV infekcijas izplatības mazināšanu valstī.

Pretendenti

Balvas pretendenti var būt Latvijas pilsoņi, kā arī uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi, kas reģistrēti Latvijas Republikā. Pretendentus Balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona. Pretendentiem ir pienākums ievērot šo Nolikumu. Neviena fiziska vai juridiska persona nevar izvirzīt pati savu kandidatūru Balvas saņemšanai.

Interešu konflikta novēršana

AGIHAS biedri, Balvas darba grupas locekļi, žūrijas komisijas locekļi un viņu ģimenes locekļi nevar tikt nominēti Balvas saņemšanai. Nosūtot pieteikumu, nominētājs apliecina kandidāta atbilstību norādītajiem kritērijiem. Žūrijas komisijas locekļi neizvērtē savu radinieku, paziņu, darba devēju vai kolēģu pieteikumus, lai nepiešķirtu nepamatotas priekšrocības dažiem pretendentiem un novērstu interešu konfliktu.

Saistības

Nominētājs atbrīvo AGIHAS un Partneri (turpmāk tekstā – Organizatorus) no jebkādām saistībām vai prasībām, kas celtas saistībā ar konkursa norisi vai Balvas saņemšanu.

Žūrijas komisija

Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem žūrijas komisija. Žūrijas komisijai ir tiesības nepiešķirt balvu, ja pieteikums neatbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām. Lēmums par Balvas piešķiršanu tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Visi žūrijas komisijas lēmumi ir galīgi un neapstrīdami.

Diskvalifikācija

Organizatori ir tiesīgi diskvalificēt jebkuru neaizpildītu, neskaidru vai novēloti iesniegtu pieteikumu, kas neatbilst Nolikuma nosacījumiem. Organizatori nav atbildīgi par neprecīziem, neaizpildītiem, pazaudētiem vai citādi kļūdainiem pieteikumiem. Organizatori ir tiesīgi diskvalificēt jebkuru pretendentu par negodīgu vai nelikumīgu darbību, kā arī vispārēju ētikas normu neievērošanu.

Vienlīdzīga attieksme

Organizatori nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Neviens netiek diskriminēts vecuma, rases, tautības, dzimuma, reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, invaliditātes, dzimuma, ģimenes vai sociāli ekonomiskā stāvokļa dēļ.

 Vispārējie noteikumi

Organizētāji ir tiesīgi publicēt un izplatīt informāciju par pretendentiem, informējot sabiedrību par labās prakses piemēriem. Iesniedzot pieteikumu, nominētājs pilnībā un bez izņēmumiem vai atrunām apņemas ievērot šos Nolikuma noteikumus, kas ir galīgi un saistoši. Organizatori ir tiesīgi vienpersoniski mainīt šī Nolikuma noteikumus.

Anketa lejuplādei pieejama šeit

Aizpildītās anketas lūgums sūtīt uz: agihas.lv@inbox.lv