Mūsu darbības virzieni:

1) sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, un viņu tuviniekiem;

2) cilvēku ar HIV/AIDS integrācija sabiedrībā;

3) HIV/AIDS pacientu dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu aizstāvība valsts institūcijās;

4) HIV infekcijas un AIDS epidēmijas izplatību mazinošu iniciatīvu iedzīvināšana, līdzdalība veselības aprūpes politikas veidošanā HIV/AIDS jomā;

5) Latvijas iedzīvotāju (kā HIV pozitīvo, tā HIV negatīvo) izpratnes un informētības par HIV/AIDS veicināšana;

6) sadarbība ar vietējām un starptautiskajām HIV/AIDS organizācijām.

Ar mūsu darbību 25 gadu garumā iespējams iepazīties šeit.