Mēs īstenojam savu misiju, fokusējot darbību uz pieciem galvenajiem mērķiem:

  1. sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanu cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, un viņu tuviniekiem;
  2. cilvēku ar HIV/AIDS integrāciju sabiedrībā;
  3. vispāratzīto cilvēktiesību nodrošināšanas veicināšanu HIV/AIDS inficētajiem;
  4. HIV/AIDS pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu un interešu aizstāvību valsts institūcijās;
  5. HIV infekcijas un AIDS epidēmijas izplatības ierobežošanu.