Mērķu sasniegšanai ir definēti šādi darbības virzieni:

  • sociālā un psiholoģiskā atbalsta sniegšana cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, un viņu tuviniekiem;
  • cilvēku ar HIV/AIDS integrācija sabiedrībā;
  • cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu, tiesību aizstāvība valsts institūcijās;
  • HIV infekcijas un AIDS epidēmijas izplatību mazinošu iniciatīvu iedzīvināšana, līdzdalība veselības aprūpes politikas veidošanā HIV/AIDS jomā;
  • zināšanu un kompetenču sekmēšana primārās ambulatorās aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzēju vidū;
  • Latvijas iedzīvotāju (kā HIV pozitīvo, tā HIV negatīvo) izpratnes un informētības par HIV/AIDS veicināšana;
  • atvērta sadarbība ar vietējām un starptautiskajām HIV/AIDS organizācijām, vienlaikus uzturot un stiprinot biedrības neatkarību, tikai tai raksturīgās darbības prioritātes, vērtības un principus;
  • konstruktīva un profesionāla sadarbība ar valsts (lēmējvaras un izpildvaras); veselības aprūpes speciālistu un akadēmiskajām aprindām.

Ar mūsu darbību 25 gadu garumā iespējams iepazīties šeit.